Hiilineutraali kirkko-tunnus, jossa tyylitel keltavihreä heinän ja ristin yhdistelmäkuvio ja teksti Hiilineutraali kirkkoty
Etusivu / Tampereen hiippakunnan ympäristöohjelma 2021-2028

Tampereen hiippakunnan ympäristöohjelma 2021-2028

Tampereen tuomiokapituli aloitti ympäristödiplomityöskentelyn vuonna 2019. Kirkon ympäristödiplomin käsikirja uudistui seuraavana vuonna, ja muu-toksella oli vaikutuksia prosessin etenemiseen. Kirkkohallituksen omistamaa Tampereen Piispantaloa ei lopulta sisällytetty hiippakunnan ympäristöjär-jestelmän piiriin. Tuomiokapitulin henkilöstö on prosessin aikana perehtynyt diplomin vaatimuksiin ja hiippakunnassa on jo otettu merkittäviä askeleita ympäristötyön vahvistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon 19.1.2021 etäyhteydellä toteutettu ilmastojohtamisen päivä, jossa hiippakunnan yhteistyö-kumppaneina toimivat Pirkanmaan Liitto, Pirkanmaan Ely-keskus, Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden laitos (INAR) sekä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanke. Pirkanmaan seurakuntien ja kuntien johdon lisäksi tapahtumaan osallistuivat mm. akateemikko, ilmastotutkija Markku Kulmala ja presidentti Tarja Halonen. Ilmastojohtamisen päiviä ja verkostoyhteistyötä on sittemmin jatkettu Hyytiälän metsäasemalla 10.6.2021 sekä 20.4.2022. Lisäksi hiippakunta on vuosina 2021-2022 toteuttanut kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyviä koulutus- ja verkostoitu-mistapahtumia (Energiatehokkaat aamupäivät). Seurakuntia on myös tuettu kiinteistöstrategioissa ja Basis-järjestelmään liittymisessä.

Tuomiokapituli on sitoutunut noudattamaan Kirkon energia- ja ilmastostrategiaa Hiilineutraali kirkko 2030. Edistämme seurakuntien ympäristödiplo-miprosesseja tavoitevuotta 2025 silmällä pitäen. Ympäristönäkökulmia ja kestävän kehityksen teemoja pidetään aktiivisesti esillä sekä henkilöstölle että seurakuntien luottamushenkilöille tarjottavissa koulutuksissa. Toistaiseksi vuosittain toteutettavien hiippakunnallisten ympäristöpäivien ohjel-massa etenkin ympäristödiplomiin liittyvät kysymykset ovat olleet keskeisesti esillä.

Koronapandemian aikana laajentunut etätyö edisti sähköisten kokousvälineiden käyttöä. Tuomiokapitulin työssä tämä on vähentänyt liikkumistarvetta ja samalla työ- ja virkamatkoista aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Osa kokouksista ja työskentelyistä hoidetaan myös jatkossa etäyhteyksin. Tuomio-kapituli on jo nyt avoinna vain etukäteen sovittaessa, joten toimiston käyttöaste on alhainen.

Tuomiokapitulin ympäristöohjelma sisältää realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita. Työn seurakuntia tukeva, ei-operatiivinen luonne hankaloit-taa paikoin kapitulin toiminnan ympäristövaikutusten arviointia ja tavoitteenasettelua. Hiippakuntatasolla vaikuttamismahdollisuuksia löytyy esimer-kiksi koulutusten, kokousten ja erilaisten tapaamisten tarjoiluihin liittyen. Kapitulin järjestämissä tapahtumissa tarjotaan ensisijaisesti kasvis- tai kala-ruokaa lähi- ja luomu-ulottuvuuksia unohtamatta.

Vaikuttamistyötä tekee koko tuomiokapitulin henkilöstö. Piispa Matti Repo on useasti ottanut kantaa ympäristöaiheisiin ja ilmastonmuutokseen. Esi-merkkinä ote piispan puheesta Suomen Lähetysseuran vuosikokouksen avauspuhe Jyväskylässä 18.5.2019.

Luomakunnan varjelu on osa kirkon missiota, koska toivo Jumalan lopullisesta ja kaikenkattavasta hallinnasta on olennainen osa kristillistä uskoa. Siksi me kiinnitämme huomiota myös ilmastonmuutokseen, sen torjumiseen ja sen vaikutusten lieventämiseen. Kirkkomme seurakuntia varten on tänä keväänä hyväksytty kirkkohallituksessa uusi Energia- ja ilmastostrategia. Siinä annetaan käytännön tekoja ja tavoitteita, joiden avulla voi ottaa osaa luomakunnan varjelemiseen. Taustalla on hengellinen vakuuttuneisuus: Jumala on oikeudenmukainen ja tahtoo meidän toteuttavan oikeudenmukai-suutta. Sillä on vaikutusta niin maan kuin meren ja kaikkien niiden asukkaiden elämässä. Rukoilemme. Pyhä Jumala, elämän antaja. Me kiitämme sinua luomisen lahjasta. Kiitämme kaikesta hyvästä, jota meille päivittäin annat ja jolla pidät elämää yllä. Me rukoilemme sinua: varjele meitä torju-masta ja turmelemasta lahjojasi. Johdata meitä varjelemaan luomakuntaa ja siten todistamaan sinun suurista teoistasi. Tee meidät Kristuksen lähetti-läiksi maailmassa ja niin uskon, toivon ja rakkauden välikappaleiksi. Anna meidän tulla osallisiksi lopullisesta pelastuksestasi, kaiken uudeksi luomi-sesta, jolloin maa ja meri, vuoret ja virrat ylistävät sinua ikuisesti. Tätä rukoilemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä. Amen.