Etusivu / Koulutusavustusten periaatteet Tampereen hiippakunnassa

Koulutusavustusten periaatteet Tampereen hiippakunnassa

Lähtökohta

Koulutusavustuksella tuetaan kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä.

Koulutusavustuksen voi saada vähävarainen seurakunta henkilöstön kehittämissuunnitelmansa toteuttamiseen, kirkon palveluksessa oleva henkilö, jonka palvelussuhde on määräaikainen tai joka on virka- tai työvapaalla tai henkilö, joka on työttömänä kirkon palvelussuhteen päätyttyä ja erityisin perustein henkilö, joka on muun kuin seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa (esim. kristillisten järjestöjen työntekijät, koulujen uskonnonopettajat) ja jonka kouluttamista voidaan pitää kirkon edun mukaisena.

Koulutusavustusta myönnetään kurssimaksuihin sekä koulutukseen osallistumisesta välittömästi aiheutuviin matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksiin.

Koulutukset, joihin koulutusavustusta voi saada

Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa ilmoitettuun koulutukseen, neuvottelupäiville, jotka seurakunta on sisällyttänyt henkilöstön kehit-tämissuunnitelmaansa, muuhun hiippakunnan, seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen sekä erityisestä syystä muuhun kuin kirkon henkilöstökoulutukseen.

Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta eikä soveltuvuusarviointeihin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Koulutusavustusta haetaan tuomiokapitulilta kalenterivuoden loppuun mennessä. Perustellusta syystä hakemus voidaan jättää myös määräajan jälkeen. Lähtökohta kuitenkin on, että koulutusavustusta tulee hakea ennen koulutuksen toteutumista.

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät hakevat koulutusavustusta sähköisen lomakkeen kautta tai lähettämällä Koulutusavustushakemus sähköpostitse.

Hakemuslomake tulee täyttää kaikilta osin. Liitteenä tulee olla seurakunnan talousarviovuotta koskeva henkilöstön kehittämissuunnitelma ja selvitys seurakunnan taloudellisesta tilasta.

Yksittäiset henkilöt hakevat koulutusavustusta samalla hakemuslomakkeella kuin seurakunnatkin. Perusteluosassa tai erillisenä liitteenä tulee esittää hakijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja se, miten koulutus liittyy hakijan aikaisempaan koulutukseen sekä työuraan / urasuunnitelmaan.

Tuomiokapituli maksaa myönnetyn koulutusavustuksen sen jälkeen, kun avustuksen saaja on maksanut koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet kustannukset. Koulutusavustuksen maksattamista tulee pyytää tuomiokapitulilta mahdollisimman pian koulutuksen päätyttyä. Maksatusta varten tarvitaan erittely todellisista kustannuksista kuitteineen.