Puheenjohtajan nuija
Etusivu / Nimikirja

Nimikirja

Tuomiokapituli pitää nimikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulissa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä.

Kirkkolaissa ja -järjestyksessä nimikirjan pitämisestä säädetään KL 6:23 §:ssä ja KJ 6:9 § 3 mom:ssa. Tietojen tallettamisessa, käyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan nimikirjalakia. Kirkkohallitus on antanut vuonna 1999 Kirkon nimikirjaohjeen.

Nimikirjaotteen tilaaminen

Nimikirjaotteen voi tilata sähköpostitse tai puhelimitse notaari Hannu Laukkoselta. Nimikirjaotetta pyydettäessä tulee ilmoittaa otteen käyttötarkoitus, koska käyttötarkoitus vaikuttaa nimikirjaotteen loppumerkintöihin. Tyypillisiä nimikirjan käyttötarkoituksia ovat:

 • viranhakua varten
 • seurakuntapastorin viran hakua varten
 • kappalaisen viran hakua varten
 • kirkkoherran välitöntä vaalia varten
 • kirkkoherran välillistä vaalia varten
 • apurahan tai stipendin hakemista varten
 • palvelussuhde-etujen laskentaa varten

Nimikirjaan merkittävät tiedot

Nimikirjaan saa merkitä vain nimikirjalain sallimia tietoja. Nimikirjaan merkitään:

 • kaikki tutkinnot
 • yli 2 ov /4 op/ 50 h ylittävä kirkon, valtion tai kunnan järjestämä tai maksama koulutus
 • muu koulutus, joka on kestoltaan 5 ov /10 op/180 h
 • pätevöitymiskoulutus (pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto, ylempi pastoraalitutkinto jne.)
 • oikeudet ja valat (pappisvihkimys, lehtorin oikeudet, tuomarinvala)
 • työ- ja virkasuhteet
 • työnteon keskeytykset perusteineen
 • kielitaito
 • huomattavat luottamustehtävät
 • arvonimet ja kunniamerkit
 • rangaistukset ja tuomiot
 • sivutoimiluvat

Nimikirjatietojen täydentäminen

Pappien ja lehtorien nimikirjaan täydennetään tuomiokapitulissa automaattisesti kaikki tiedot, jotka perustuvat tuomiokapitulin päätöksiin tai jotka tulevat tuomiokapituliin automaattisesti tiedoksi. Tällaisia tietoja ovat:

 • papiksi vihkiminen sekä lehtorin- ja pappisoikeudet
 • viranhoitomääräykset papin virkaan sekä oikeutukset järjestöjen palvelukseen
 • virkavapaudet
 • sivutoimiluvat
 • kirkolliskokouksen ja hiippakunnan luottamustehtävät
 • rovastin arvo
 • kurinpitorangaistukset
 • pastoraalitutkinnot ja kirkon koulutuskeskuksen kurssit

Muut tiedot perustuvat henkilön itsensä tekemiin ilmoituksiin. Erityisesti kouluissa, yliopistoissa ja kristillisissä järjestöissä toimivien pappien ja lehtorien tulee huolehtia tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Nimikirjan julkisen luotettavuuden vuoksi siihen merkitään vain todisteellisesti esitettyjä tietoja.