Ohjaustilanne
Etusivu / Koulutusavustukset Tampereen hiippakunnassa

Koulutusavustukset Tampereen hiippakunnassa

Ketkä voivat saada koulutusavustusta?

Koulutusavustuksella tuetaan kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä.

Koulutusavustuksen voi saada vähävarainen seurakunta henkilöstön kehittämissuunnitelmansa toteuttamiseen, kirkon palveluksessa oleva henkilö, jonka palvelussuhde on määräaikainen tai joka on virka- tai työvapaalla tai henkilö, joka on työttömänä kirkon palvelussuhteen päätyttyä erityisin perustein henkilö, joka on muun kuin seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa (esim. kristillisten järjestöjen työntekijät, koulujen uskonnonopettajat) ja jonka kouluttamista voidaan pitää kirkon edun mukaisena.

Mihin koulutusavustusta myönnetään?

Koulutusavustusta myönnetään kurssimaksuihin sekä koulutukseen osallistumisesta välittömästi aiheutuviin matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksiin.

Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa ilmoitettuun koulutukseen, neuvottelupäiville, jotka seurakunta on sisällyttänyt henkilöstön kehit-tämissuunnitelmaansa, muuhun hiippakunnan, seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen sekä erityisestä syystä muuhun kuin kirkon henkilöstökoulutukseen.

Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta eikä soveltuvuusarviointeihin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Miten koulutusavustusta anotaan?

Koulutusavustusta haetaan tuomiokapitulilta kalenterivuoden loppuun mennessä. Erityisestä syystä hakemus voidaan jättää myös määräajan jälkeen.

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät hakevat koulutusavustusta koulutusavustushakemuksella. Hakemuslomake tulee täyttää kaikilta osin. Liitteenä tulee olla seurakunnan talousarviovuotta koskeva henkilöstön kehittämissuunnitelma ja selvitys seurakunnan taloudellisesta tilasta.

Yksittäiset henkilöt hakevat koulutusavustusta samalla hakemuslomakkeella kuin seurakunnatkin. Perusteluosassa tai erillisenä liitteenä tulee esittää hakijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja se, miten koulutus liittyy hakijan aikaisempaan koulutukseen sekä työuraan / urasuunnitelmaan.

Koulutusavustuksen maksaminen

Tuomiokapituli maksaa myönnetyn koulutusavustuksen sen jälkeen, kun avustuksen saaja on maksanut koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet kustannukset. Koulutusavustuksen maksattamista tulee pyytää tuomiokapitulilta mahdollisimman pian koulutuksen päätyttyä. Maksatusta varten tarvitaan erittely todellisista kustannuksista kuitteineen.

Tiedustelut

Lisätietoja koulutusavustuksen hakemisesta ja tuen edellytyksistä saa hiippakuntadekaanilta.

Koulutusavustushakemus

Koulutushakemus